Otto Muehl - Bimmel Bammel, 1965, Aktionsbuch

Otto Muehl - Bimmel Bammel, 1965, Aktionsbuch